GPL - prehľad zmien

Verzie


16.10

15.10

14.74

14.52

14.13

13.72

13.71

13.26

13.25

13.18

13.17

13.03

13.02

8.01

7.06

7.03

7.01

6.03

6.02

6.00
GPL 16.10 - december 2022


 • Informácie - možnosť vyplniť položky Účel GP a Nové hranice z textových súborov
 • Import bodov (STX) - doplnený o informáciu Z a Kód
 • Výkaz výmer/Import popisných údajov - pamätanie si cesty k súborom
 • Výkaz výmer - oprava legendy SVP (celé texty bez orezania)
 • Výkaz výmer - možnosť Generovať diely pod 1m2
 • Výkaz výmer/Vecné bremeno - zobrazovanie stavieb a vlastníkov v novom stave
 • Výkaz výmer/Export/Vecné bremeno - oprava formátovania a doplnenie stĺpcov v súbore xlsx
 • Výkaz výmer/Export/Excel - oprava exportu pri rozsiahlych GP
 • Meračský náčrt - oprava číslovania bodov pri bodoch susedného k.ú.
 • Oprava objektovania doterajšieho a nového stavu v špecifických prípadoch
 • Oprava chyby pri funkcii Výpočet/ Ďalší konštrukčný / Vzťah bod priamka
 • Prednastavenie identifikácie iba u tých výkresov, ktoré sú kreslené

GPL 15.10 - december 2020


 • Nová funkcia Záloha a Obnovenie
 • Výkaz výmer - nová funkcia na Vyrovnanie VV
 • Výkaz výmer - oprava Exportu vecného bremena do Excelu
 • Textový protokol - oprava zaokrúhľovanie súradníc

GPL 14.74 - október 2020


 • Projekt - nová položka Email
 • Export XML - doplnený o položku Email
 • Export XML - oprava exportu pre VV na Vecné bremeno

GPL 14.52 - jún 2020


 • Tabuľky / Výpočty - pridaná informácia T
 • Textový protokol - oprava označenie úlohy Ortogonálna metóda
 • Textový protokol - oprava chýbajúcej poznámky pri niektorých zrušených bodoch
 • Informácie / Prevziať - prevezme sa aj položka Číslo oprávnenia
 • Výkaz výmer - oprava zobrazenia E (PK) parciel v novom stave
 • Výkaz výmer - oprava ukladania E parciel s predčíslom pôvodného k.ú.
 • Výkaz výmer - oprava pri ukladaní grafických výmer dielov
 • Výkaz výmer - oprava pri exportu do Excelu (legenda)
 • Výkaz výmer - oprava textu "ako v stave právnom" v časti Stav podľa C KN
 • Výkaz výmer - oprava zobrazovania textov "Doterajší" a "detto" vo VV na vecné bremeno

GPL 14.13 - marec 2019


 • Informácie - možnosť označiť typ projektu Vecné bremeno
 • GP na VB - Výkaz výmer - zobrazovanie parciel bez dielov
 • GP na VB - pri vytváraní dielov sa berie do úvahy iba KK=18
 • GP na VB - Výkaz výmer / Export - nová zostava Vlastnícke vzťahy pre GP na zriadenie VB
 • GP na VB - Výkaz výmer / Import popisných údajov - importuje sa výmera a DRP aj k novým parcelám
 • Výkaz výmer / Import popisných údajov - oprava importu DRP pri C parcelách
 • Overenie identických bodov - oprava protokolu, oprava identifikácie bodov na sebe, oprava preškrtnutia bodov v MN, GP
 • Generovanie protokolu - ZS daných bodov - doplnená poznámka k zrušeným bodom
 • Tabuľky / Výpočty - do ZS nových bodov pridané body ležiace na líniách vrstvy ZAPPAR
 • Generovanie VGI - negeneruje sa na symboloch informácia T
 • Tabuľka GP - možnosť exportu do Excelu
 • Generovanie výkresu právneho stavu - oprava generovania pri E parcelách s parcelným číslom 0

GPL 13.72 - september 2018


 • výkaz výmer - oprava zostavenia stavu podľa reg. C KN

GPL 13.71 - september 2018


 • výkaz výmer - možnosť zobraziť grafické výmery parciel a dielov
 • výkaz výmer - stav podľa reg. C KN - zotriedenie parciel nového stavu podľa identifikácie na dot. stav
 • výkaz výmer - export do XML - oprava generovania položky "zpmz"
 • generovanie VGP - negeneruje sa vo vrstve ZAPPAR atribút PARCIS
 • generovanie právneho stavu - oprava generovania + podsvietenie vrstvy UOV
 • generovanie ťarchy diely - možnosť výberu objektov na dielovanie
 • generovanie MN, GP - jednotlivé vrstvy sa generujú do samostatných vrstiev

GPL 13.26 - január 2018


 • generovanie stavu právneho - oprava generovania výkresu (diery)
 • výkaz výmer - opravené odskoky do databázy

GPL 13.25 - december 2017


 • Výpočet priesečníkov - oprava číslovania vypočítaných priesečníkov

GPL 13.18 - október 2017


 • Nastavenie / Generovanie - možnosť prebrať výšku parc.č. dot. stavu z prac. výkresu do MN, GP
 • Informácie / Prevziať - prevádza sa aj tabuľka Mierky a kvalita
 • Informácie / Mierky a kvalita - pri novom projekte prednastavený kód kvality VGPt a VGPUO na 5
 • Informácie - položky GP na (účel), Poznámka - upravené ako viacriadkový text, 500 znakov
 • Informácie - opravená tabuľka Obec (prvé veľké písmeno, ostatné malé)
 • Tabuľka GP - úprava zobrazenia položky "GP na"
 • Výpočet priesečníkov - číslovanie vypočítaných priesečníkov od najvyššieho použitého čísla súboru _jtsk.ss
 • Výpočet priesečníkov - kód kvality vypočítaného priesečníku prevzatý z najhoršieho použitého bodu
 • Výkaz výmer / Prenos z grafiky NS - automatické označenie parciel
 • Výkaz výmer / Zostavenie Stav právny, časť Stav podľa C - vynechané riadky za každou parcelou
 • Výkaz výmer - rozšírená tabuľka osôb na 10 riadkov
 • Tabuľky / Výpočty - v stĺpci Poznámka je pri úlohe 95 (Výpočet výmer) zobrazený rozdiel oproti výmere z VV
 • Generovanie VGP - negeneruje sa z prac. výkresu vrstva TARCHY
 • Kontrola VGP - opravená kontrola na výšku parcelného čísla
 • Výkres Geometrický plán - krúžky dielov sú v samostatnej vrstve DIELY
 • Výkresy MN, GP - opravené názvy vybraných mapových listov

GPL 13.17 - august 2017


 • oprava výkazu výmer na vecné bremená (predčíslie k.ú., duplikovanie riadkov, výsledný sumár)
 • oprava exportu výkazu výmer do Excel (konverzia údajov, sumár pri vecnom bremene)
 • generovanie ťarchy/diely - doplnenie funkcie Číslovanie dielov
 • prednastavené súbory stx a vgi pri importe
 • opravené označenie výstupných súborov pri 5miestnom čísle MN
 • import výkresov - doplnené vrstvy TARCHY, NTARCHY
 • oprava výšky textu rozhrania ML vo výkresoch MN, GP

GPL 13.03 - marec 2017


 • práca s 3-miestnym číslom k.ú. a 5-miestnym číslom ZPMZ
 • typ projektu Nečíselná s transformáciou - oprava kódov kvality bodov výkresu po transformácii
 • Výkaz výmer - oprava kódov SVP, oprava dielovania pri parcelách E s predčíslim pôv. k.ú.
 • Nastavenie - oprava pri nastavení parametrov generovania dielov
 • oprava funkcie Overenie identických bodov

GPL 13.02 - február 2016


 • Zmena číslovania verzií GPL - hlavná verzia je rovnaká, ako programu Kokeš
 • Cenová politika upgradov, aktualizácií a podpory je naviazaná na program Kokeš
 • Upravená aktivácia GPL v nadväznosti na bezpečnostný update Windows
 • Zobrazenie výpočtovej úlohy Priesečníky priamok v Tabuľky/Výpočty
 • Opravené generovanie VGI pri GP na vecné bremeno
 • Opravený výkaz výmer (súčty) pri GP na vecné bremeno
 • Doplnené tabuľky čiar

GPL 8.01 - december 2016


 • Umožnené vytvoriť identický bod ak číslo meraného bodu = číslo bodu v mape (Typ projektu - VKMč s transf. ZS)
 • Pri tvorbe identických bodov zobrazenie výkresu Súboru prevzatých meraní (Typ projektu - VKMn s transformáciou)
 • Kontrola výkresu VGPm - ak nie je vybrané "Bez podkladu", kontrola je vzhľadom k výkresu SPM (Typ projektu - VKMn s transformáciou)
 • Generovanie pracovného výkresu z MK – negenerujú sa línie s náhradnými KK
 • Generovanie vrstvy dielov – negeneruje sa viac dielov s tým istým číslom (možnosť voľby číslovania dielov)
 • Generovanie VGPUO - generujú sa len predmetné parcely UO
 • Generovanie výkresu Geometrický plán - prevzatie polohy omerných mier a čísel bodov z MN (ak je kótovanie v GP a MN identické)
 • Generovanie výkresu Geometrický plán - oprava KK čiary rámu mapového listu
 • Generovanie výkresu Meračský náčrt – opravený chybný popis rámu ML pri mierke 1:2800
 • Generovanie výkresov Meračský náčrt, Geometrický plán – generuje sa aj vrstva ZNACKY do TLA1
 • Výkaz výmer/prenos z grafiky – zobrazuje sa priebeh vecného bremena (vrstva NTARCHY)
 • Výkaz výmer/prenos z grafiky nový stav - zobrazuje sa hranica obvodu doterajších parciel prenesených do VV
 • Výkaz výmer/Zostavenie Vecné bremeno - ak sa rieši len C stav, tak vo výkaze výmer doplnená legenda
 • Textový protokol/generovanie - doplnený predpis výpočtu výmer dielov
 • Umožnené zobrazovanie ďalších súborov pri otvorenom projekte GPL
 • Aktualizovaná tabuľka čiar GPL.CAR
 • Do tabuliek doplnený konverzný súbor GPL.KMS pre prevod GP resp. VKM do formátu DGN

GPL 7.06 - marec 2016


 • Aktualizované číselníky územia
 • Automatické vyplnenie čísla k. ú. po výbere k. ú.
 • Oprava exportu do XML (stavby, pôvodné PK/E parcely, výmery PK/E parciel pri VV na vecné bremeno)
 • Oprava KK pre vrstvu právneho stavu vo výkrese GP
 • Oprava uloženia vypočítaného priesečníka do zoznamu súradníc _jtsk.ss
 • Úprava textového protokolu (výpočet priesečníkov, možnosť zmazania protokolu, možnosť voľby formátu výpočtu výmer)
 • Rozšírený import popisných údajov o SVP, stavby
 • Oprava súčtov vo výkaze výmer
 • Doplnené tabuľky čiar a symbolov

GPL 7.03 - august 2015


 • Oprava zostavenia výkazu výmer na vecné bremená
 • Oprava exportu do XML
 • Oprava generovania omerných mier na doterajšej línii vo výkresoch GP a MN
 • Oprava protokolu pre výpočet kontrolných omerných mier

GPL 7.01 - apríl 2015


 • Úprava výkazu výmer pre spracovanie GP na vecné bremená
 • Operácie s výkresmi - práca s vrstvami TARCHY, NTARCHY
 • Oprava tabuliek vrstiev - doplnená vrstva NTARCHY

GPL 6.03 - jún 2013


 • Úprava overenie a IB vo VKMn (akceptovanie bodov bez ČB)
 • Možnosť zrušenia doterajšieho bodu vo formulári over. a IB
 • Práca so zrušenými doterajšími bodmi v GP a ZPMZ

GPL 6.02 - jún 2013


 • Oprava tvorby textov čísiel bodov v GP a mer. náčrte
 • Upravená práca s overovaním identických bodov
 • Opravený názov výstupných súborov VGI - KN
 • Doplnené over. a IB v textovom protokole
 • Doplnené niektoré texty v textovom protokole

GPL 6.00 - máj 2013


 • Odstránený import a práca so súradnicami JTSK03
 • Odstránené doterajšie výstupné súbory VGPmer
 • Doplnené nové výstupné súbory VGPm, VGPmt, VGPi
 • Úprava práce so zoznamami súradníc (JTSK_mer, JTSK_KN).
 • Zmena overenia a správy identických bodov
 • Nová funkcia transformácie podľa identických bodov
 • Upravený protokol výpočtov
 • Nové kontroly výkresov VGPm,VGPmt,VGPi
 • Úpravy konfiguračných tabuliek a tabuliek kreslenia
 • Aktualizácia výstupného súboru XML
 • Ďalšie súvisiace zmeny

© december 2016 CGS spol. s r. o. Všetky práva vyhradené.