Autorské práva

Ochrana autorských práv je na Slovensku zabezpečená Autorským zákonom.

Všetky informácie, dokumenty, softvér a údaje uvedené alebo sprístupnené na stránkach www.kokes.geoinfo.sk sú vytvorené spoločnosťou CGS s.r.o. alebo použité so súhlasom ich autorov (vlastníkov).

Ich použitie pre potrebu zákazníkov a návštevníkov týchto stránok nie je obmedzené a je bezplatné. Ich akékoľvek ďalšie šírenie tretím osobám ľubovoľnou formou či už bezplatne alebo za úhradu nie je dovolené bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti CGS, prípadne ich autorov.

Dodržiavaním autorských práv prispejete i Vy k zvýšeniu ocenenia duševného vlastníctva v našej spoločnosti.

Ochranné známky

Použité logá a skratky môžu byť ochrannými známkami ich majiteľov.

Ochranné známky a logá sú na stránkach kokes.sk použité za účelom propagácie ich držiteľov.

Aktuálna verzia

» KOKEŠ 16.10

Aktualizácia

03. novembra 2023