Prehľad vykonaných zmien

Zmeny vykonané v programe Kokeš po verziách.

Verzia 16

16.10
 1. nová verzia nadstavby GPL
 2. ukladanie polohy a rozmerov dialógových okien
 3. uloženie DXF a DWG podporuje uloženie aj do 3D
 4. Export DGN: doplnený zakládací soubor pre 3D DGNv8
 5. nová funkcia Pripojenie výkresu (v menu Kópie a presuny)

Verzia 15

15.53
 1. nová verzia nadstavby GPL
 2. čítanie formátov KML, KMZ
 3. nová funkcia Uloženie DWG
 4. nová funkcia Informácie do atribútov
 5. tlač mapy – doplnený priamy export do PDF vrátane voliteľnej podpory vrstiev PDF
 6. podpora otvárania 4 kanálových rastrov (RGB + Near Infrared)
 7. nová technológia PROJPU pre projekt pozemkových úprav
 8. oprava funkcie Export do SHP
 9. pozemky – kontrola - oprava filtra chýb
 10. vzdialená pomoc cez MS Teams

Verzia 14

 1. nová verzia nadstavby GPL
 2. GDPR: vytvorenie podmienok pre zabezpečenie užívateľských dát a osobných údajov
 3. podpora zobrazovania 3D TIFF
 4. nová funkcia Tabuľka do výkresu
 5. úpravy funkcií Export, Import DGN
 6. čítanie formátu DWG – podpora verzie 2018
 7. rozšírené možnosti úlohy Vyrovnanie sietí
 8. úpravy stability a rýchlosti, vylepšenie výkonu

Verzia 13

 1. nová verzia nadstavby GPL
 2. nová funkcia Uloženie DGN (pripravuje sa uloženie SHP)
 3. slovenský preklad Pomocníka
 4. jediné spúšťanie programu aj s nadstavbami CGS (povelový súbor wkokes32.pov)
 5. podpora služby WMTS (variant webovej mapovej služby - údaje vo forme dlaždicových rastrov)

Verzia 12

 1. šrafovanie plochy - pridaná voľba na vyrezanie textov zo šrafovania
 2. nový formát pre import súradníc Leica TCRP 1202
 3. export, import súradníc doplnený formát pre Topcon GRS
 4. kótovanie - je možné potlačiť kresbu kótovacej čiary
 5. rozpustenie zložených prvkov – šrafovanie plochy - nekreslený obvod plochy je celkom zrušený
 6. prevod SHP je štandardnou súčasťou licencie programu (bezplatne)

Verzia 11

 1. nové funkcie:
  • atribút do textu podĺž línie
  • skupina funkcií pre Tlač kladu listov
 2. pri oprave výplne plochy funkciou Oprava výkresu opravené rušenie diery
 3. ortogonálna metóda - dopracovaná možnosť testovať staničenie a kolmicu na medzné hodnoty
 4. test priľahlosti bodov k priamke - oprava zlého výpisu do protokolu, odstranená chyba pri rušení posledného bodu v objekte výkresu.
 5. import DGN: do funkcie doplnená možnosť nastavenia implicitných hodnôt dialogóm pre prvky nenájdené v technológii konverzie.
 6. selekcia - opravená chyba v zadávaní číselných podmienok pre atribúty z klávesnice.
 7. informácie hromadne - možnosť nerušiť osamotené body bez informácie po vykonaných opravách.

Verzia 10

 1. nové funkcie Atribútová tabuľka, Zlúčenie plôch a Preskupenie objektov
 2. nový zložený prvok Grafická mierka
 3. funkcia Čítanie ZS vo všeobecnom formáte kontroluje duplicitu bodov, je možné zadať krok (tj. importovat napr. len párne riadky)
 4. funkcia Selekcia bodov ZS je rozšírená o voľby "vyber všetko” a "vyber nič”
 5. vylepšené použivateľské rozhranie funkcií Prezentačná tlač a Výplň plochy podľa atribútov
 6. pri oprave výplne plochy je možné pridať alebo odobrať vnútornú plochu (dieru)
 7. funkcia Preskupenie vrstiev umožňuje tiež rozdeliť výkresy na jednotlivé vrstvy
 8. zlúčenie funkcií Priesečník priamka priamka a Priesečník úsečiek so Z a funkcií Priesečník priamka kružnica a Priesečník priamka kružnica so Z
 9. vo funkcii Multitext opravené zobrazovanie textu pri otáčaní počas umiesťovania
 10. opravené prispôsobenie šrafovania plochy zmene vzťažnej mierky
 11. opravené chybné pridanie dočasnej kresby do prerastrovaných či orezaných rastrov

Verzia 9

 1. priame otváranie DWG a DXF
 2. modul RASKONV je začlenený do štandardnej inštalácie, obsahuje funkcie:
  • Prerastrovanie
  • Orezanie rastrov
  • Dávkové orezanie rastrov
  • vo funkciách Snímka mapy a Tlač do rastra voľby "tvoriť zoom” a "súradnicovo pripojiť”
 3. nové funkcie:
  • Atribút do textu v definičnom bode
  • Symbol na línii hromadne
  • Zaokrúhlenie bodov SS
  • Hromadný výpočet výmer
  • Export zoznamu referencií
 4. nové štatistické funkcie:
  • Informácie o prvku výkresu
  • Štatistika výplní plôch
  • Štatistika línií,Štatistika symbolov a Štatistika textov
  • Štatistika atribútov
 5. funkcia Tlač do rastra umožňuje rozdeliť zadanú oblasť na viac rastrov (vrátane možnosti rozdeliť podľa kladu mapových listov)
 6. funkcie Snímka mapy, Tlač do rastra, Prerastrovania umožňujú vytvárať rastre vo formáte JPG
 7. funkcia Výmera umožňuje počítať výmeru parciel podľa geometrického a polohového určenia, opravené krajné odchýlky pre výmery
 8. opravené chybné zväčšenie textov v aktuálnom okne pri práci s funkciou Omerky hromadne
 9. úprava vzhľadu a funkčnosti dialógu funkcie Kľúč a transformácia

Aktuálna verzia

» Kokes 16.10

Aktualizácia

12. decembra 2022