GPL

Stručný popis.

 1. GPL je aplikácia nad geodetickým programom KOKEŠ, pomocou ktorej výrazne zvýšite efektívnosť spracovania geometrických plánov v súlade s platnými predpismi katastra.
 2. Aplikácia obsahuje súbor nástrojov na transformácie a tvorbu geom. plánov s meraním v JTSK v územiach s číselnými i nečíselnými vektorovými katastrálnymi mapami.
 3. Obsahuje nástroje na kontrolu výstupných súborov XML a VGI analogicky so systémom v rezorte ÚGKK SR.
 4. Je upravená na základe nových Usmernení ÚGKK SR 9-13/2013.

Funkcie GPL

 1. Práca s projektom obsahujúcim popisné údaje a a nastavenia
 2. Importy vektorových máp katastra a naplnenia pracovných údajov
 3. Transformácie katastrálnych máp a bodov cez identické body
 4. Generovanie výkresov doterajšieho a nového stavu, geom. plánu, ZMPZ
 5. Generovanie a editácia výkazu výmer a zápisníka
 6. Výkaz výmer s možnosťou prenosu do/z Excelu
 7. Práca s kódom kvality bodu a číselníkmi v súlade s Vyhláškou 461/2009 Z.z.
 8. Generovanie vektorových geodetických podkladov pre aktualizáciu vektorovej mapy (VGP)
 9. Generovanie výkazu výmer vo formáte XML
 10. Kontrola súborov GP
 11. ...

Ako získať aktuálnu verziu GPL

 1. Aktuálna verzia GPL je vždy súčasťou inštalácie najnovšej verzie KOKEŠ
 2. Ak máte zakúpenú aktuálnu verziu KOKEŠ a GPL stačí bezplatne stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu
 3. Ak nemáte zakúpenú aktuálnu verziu KOKEŠ a aplikáciu GPL kontaktujte obchodné oddelenie
 4. Po zakúpení aktuálnej verzie si stiahnite, nainštalujte najnovšiu verziu a aktivujte GPL v programe KOKEŠ

Aktuálna verzia

» KOKEŠ 16.10

Aktualizácia

03. novembra 2023