DXFIN

Funkcia je určená pre konverziu vektorových dát z DXF textového formátu systému AutoCAD a ostatných systémov, ktoré tento formát používajú, resp. vytvárajú.

Čo to je konverzia

Konverziou je tu pomenovaný prevod grafických prvkov zhodných alebo podobných v oboch systémoch. Prevod je možné rozdeliť na dve časti - na konverziu geometrie a konverziu symbológie. Výsledok konverzie symbológie môže byť ovplyvnený skutočnosťou, že systém AutoCAD používa veľa používateľov a každá skupina používateľov (niekedy aj každý jednotlivec) si zvolila svoj značkový kľúč pre svoju potrebu. V nastavení konverzie je potrebné daný značkový kľúč (symbológiu používanú v systéme AutoCAD) čo najviac priblížiť používaným kresliacim kľúčom, bodovým symbolom a textovým fontom systému KOKEŠ.

Priebeh konverzie

Po spustení konverzie z DXF formátu a zadaní jedného alebo viacerých DXF súborov prebehne najprv štatistika - vytvorí sa zoznam použitých vrstiev, symbológií, bodových symbolov a textov (pri väčších súboroch môže trvať dlhšiu dobu). Ďalej sú načítané jednotlivé tabuľky (vrstiev, línií (čiar), bodových symbolov a textov) z konverzného súboru (prípadne z viacerých konverzných súborov). Dojde k priradeniu symbológie nájdených dát DXF podľa tabuliek konverzného súboru. Priradenie dát, ktorých symbológia nezodpovedá tabuľkám konverzného súboru, je nastavené na náhradnú hodnotu.

DXFOUT

Funkcia je určená pre konverziu selektovaných dát výkresu a zoznamu súradníc do formátu DXF.

Ak sú v Nastavení konverzie kresliacich kľúčov použité používateľské čiary používajúce knižnicu shape alebo v Nastavení konverzie bodových symbolov použité shape, je potrebné zodpovedajúcu knižnicu shape dodať s výsledným DXF súborom.

Čo to je konverzia

Systém KOKEŠ je možné použiť pre tvorbu katastrálnej, technickej, účelovej alebo inej mapy s tým, že výsledok je požadovaný vo formáte DXF. Konverziou je tu pomenovaný prevod grafických prvkov zhodných alebo podobných v oboch systémoch. Výsledok konverzie závisí na dvoch hlavných faktoroch - geometrickej zhodnosti prvkov v zdrojovom a cieľovom systéme a zhodnosti symbológie. Geometrická zhodnosť je bezproblémová pri bodoch a líniových prvkoch s priamym spojením. Kruhové spojenie z dôvodov popísaných v kapitole Obmedzenie konverzie nemusí nadväzovať vždy na okolité línie. Priebeh kriviek záleží na rovnomernosti rozloženia lomových bodov. Zhodnosť textov závisí na použitých fontoch, ktorých rozmery sa môžu výrazne líšiť. Bodové symboly zhodného názvu môžu mať odlišnú podobu aj veľkosť. Zhodnosť symbológie sa dá rozdeliť na významovú a pohľadovú. Významová symbológia znamená, že línia ležiaca v určitej vrstve má nejaký význam (že je napr. hranicou parcely) a nezáleží na tom, ako vyzerá (akú má farbu, hrúbku a tvar). Naopak pri pohľadovej symbológii nezáleží na umiestnení do vrstvy - význam čiary je daný jej podobou (napr. modrá čerchovaná čiara s príslušnými líniovými symbolmi predstavuje vodovod).

Geometrickú zhodnosť aj zhodnosť symbológie je možné ovplyvniť nastavením konverzných tabuliek so zodpovedajúcimi (alebo požadovanými) údajmi na strane formátu DXF. Geometrickú zhodnosť je možné navyše ovplyvniť už pri tvorbe dát volením vhodných prvkov.

Priebeh konverzie

Po spustení konverzie selektovaných dát výkresu do formátu DXF sa objaví najprv dialóg umožňujúci úpravu línií, rozbitie zložených prvkov a bodových symbolov na začiatok. Ďalej prebehne štatistika selektovaných dát - vytvorí sa zoznam použitých vrstiev, kresliacich kľúčov, bodových symbolov a textov (pri väčšine výkresov môže trvať dlhšiu dobu). Ďalej je načítaný hlavičkový súbor, jednotlivé tabuľky vrstiev, línií (čiar), bodových symbolov a textov z konverzného súboru (prípadne z viacerých konverzných souborov). Dojde k priradeniu symbológie nájdených dát KOKEŠa podľa tabuliek konverzného súboru. Priradenie dát, ktorých symbológia nezodpovedá tabuľkám konverzného súboru, je nastavené na náhradnú hodnotu (farba 7, hrúbka 0, štýl CONTINUOUS, symbol $399, font ŠTANDARD).

Jedná sa o súbor s príponou ".KHB", kteoý sa nachádza po nainštalovaní v podpriečinku TABLES. Je možné ho nahradiť akýmkoľvek DXF súborom, ktorý obsahuje hlavičku a sekciu BLOCKS a tým aj použité bloky. Pred konverziou sú v tomto súbore nájdené definície použitých symbolov a tieto sú skopírované do výsledného DXF súboru. Akékoľvek opravy je odporúčané robiť v kópii pôvodného súboru a so znalosťou štruktúry formátu DXF.

Po stlačení klávesu OK a zadaní názvu výsledného DXF prebehne najprv skopírovanie hlavičkového súboru a vybratie použitých blokov zo súboru s definíciami blokov. Potom prebehne vlastná konverzia vyselektovaných vektorových dát.

Ak sú v Nastavení konverzie kresliacich kľúčov použité používateľské čiary používajúce knižnicu SHAPE alebo v Nastavení konverzie bodových symbolov použité SHAPE, je potrebné zodpovedajúcu knižnicu SHAPE dodať s výsledným DXF súborom.

Ďalej nasleduje popis jednotlivých tlačidiel dialógu (Nastavenie konverzie, Technológia, Nastavenie konverzie kresliacich kľúčov, bodových symbolov a textov).

Aktuálna verzia

» Kokes 16.10

Aktualizácia

12. decembra 2022